دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24) - شماره پیاپی 24، اجرایی، فروردین 1398، صفحه 7-169 
کارکرد مهدویت در ارائه الگوی سبک زندگی اسلامی

صفحه 7-33

10.22081/jiss.2019.67068

محمدرضا ضمیری؛ رحیم کارگر؛ محمود ملکی‌راد (نویسنده مسئول)


دین در جامعۀ بازار

صفحه 79-103

10.22081/jiss.2019.67071

یونس نوربخش؛ مهدی ابراهیمی (نویسنده مسئول)