کلیدواژه‌ها = خانواده
نقش خانه در گسترش روابط اجتماعی اسلامی در الگوهای معاصر معماری براساس سه‌گانهٔ سورهٔ مبارکه نور

دوره 10، شماره3(پیاپی39)، دی 1401، صفحه 197-229

10.22081/jiss.2022.63370.1903

مصطفی صیرفیان پور؛ احمد امین پور؛ ابوذر صالحی؛ مسعود ناری قمی


بررسی نظام خانواده مبتنی بر نظریه استخلاف شهید صدر

دوره 9، شماره3(پیاپی35)، دی 1400، صفحه 173-205

10.22081/jiss.2020.58682.1691

محمد رفیق؛ فاضل حسامی؛ حسن خیری؛ سید منذر حکیم


پیش‌بینی کارآمدی خانواده از طریق ابعاد سبک زندگی اسلامی در فرهنگیان شهر قاین

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، مهر 1399، صفحه 191-221

10.22081/jiss.2020.56361.1591

زهره عباسی؛ احمد موحد؛ احمد اکبرزاده


عوامل موثر بر تحقق سبک زندگی اسلامی در خانواده از منظر فرهیختگان حوزه علمیه خواهران

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، فروردین 1398، صفحه 129-144

10.22081/jiss.2019.67073

منصوره زارعان؛ نفیسه فاضلیان (نویسنده مسئول)


نقش تبلیغ سنتی در تحکیم سبک زندگی اسلامی

دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، دی 1396، صفحه 51-68

10.22081/jiss.2017.65552

شمس الله مریجی


تحلیل نقش خانواده در پیش‌گیری از جرائم و انحرافات از منظر آیات و روایات بر اساس الگوی رفع نیاز

دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، دی 1396، صفحه 149-173

10.22081/jiss.2017.65556

سید محمدهاشم پورمولا؛ مجتبی جاویدی؛ محدثه جلیلی‌زاده