کلیدواژه‌ها = جامعه
روش تحلیل چالش‌های نظری در دانش اجتماعی

دوره 9، شماره4(پیاپی36)، فروردین 1401، صفحه 33-58

10.22081/jiss.2022.61630.1858

شمس اله مریجی


رویکردی الهیاتی به نسبت دین و فرهنگ

دوره 9، شماره3(پیاپی35)، دی 1400، صفحه 7-44

10.22081/jiss.2022.61005.1815

سید حسین شرف الدین


آسیب‌های اجتماعی برآیند شکاف مسجد و جامعه

دوره 8، شماره 4(پیاپی32)، فروردین 1400، صفحه 6-26

10.22081/jiss.2021.60577.1788

داود رحیمی سجاسی


«حضور» و «ظهور» زن در جامعه از نگاه آیات و روایات

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، مهر 1399، صفحه 94-123

10.22081/jiss.2020.58271.1669

مریم کلانتری؛ محسن میرباقری


نسبت میان دین وفرهنگ درتلقی های جامعه شناختی

دوره 8، شماره 1(پیاپی 29)، تیر 1399، صفحه 153-194

10.22081/jiss.2020.56982.1624

سید حسین شرف الدین


تعامل فرهنگی مسجد و جامعه از منظر آموزه‌های دینی

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، مهر 1397، صفحه 30-57

10.22081/jiss.2018.66660

عماد افروغ؛ کریم خان‌محمدی؛ سیف‌اله قنبری‌نیک