دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20)، اجرایی، خرداد 1397، صفحه 6-202 
تبیین و بررسی معرفت‌شناسی فمینیستی

صفحه 64-96

10.22081/jiss.2018.65944

محمدعلی حاجی ده‌آبادی؛ فهیمه زارع چاهوکی