دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 (پیاپی 15)، اجرایی، زمستان 1395، صفحه 6-193