دوره و شماره: دوره 7، شماره 4(پیاپی 28) - شماره پیاپی 28، اجرایی، فروردین 1399، صفحه 7-207 
تطور جشنواره غدیر در دوره فاطمیان مصر

صفحه 151-178

10.22081/jiss.2020.68817

سید ناصر موسوی؛ محمدعلی چلونگر؛ شکوه السادات اعرابی