نویسنده = محمد حسین هاشمیان
شناسایی مسائل اساسی تحکیم خانواده در ایران (با تاکید بر تغییرات ارزشی در آینده)

دوره 4، شماره 3 (پیاپی 15)، دی 1395، صفحه 89-112

10.22081/jiss.2016.63941

سید محمدحسین هاشمیان؛ نعمت الله کرم الهی؛ رحیم کارگر