دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 2-182