دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 (پیاپی 16) - شماره پیاپی 16، اجرایی، فروردین 1396، صفحه 6-203 
درآمدی بر شاخص‌های فرهنگی مطلوب

صفحه 60-90

10.22081/jiss.2017.64512

سیدرضا صالحی امیری؛ رمضانعلی رویایی؛ محمد سلیمی