تبیین واقعیت پدیدار و روش پدیدارشناسی بر اساس فلسفه هوسرل و بازسازی آن بر اساس فلسفه صدرالمتالهین

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری فلسفه علوم ا جتماعی دانشگاه باقرالعلوم (ع)

چکیده

در این نوشتار، ابتدا برای واقعیت پدیدار، هفت ویژگی بر اساس دیدگاه‌های فلسفی هوسرل بیان می‌گردد. پس از آن، روش پدیدارشناسی‌ای که هوسرل متناسب با ویژگی‌های پدیدارها به‌کار می‌گیرد تا آنها و ذات آنها را بشناسد، صورت‌بندی شده و ابعاد و مراحل این روش تبیین می‌شود. در ادامه چهار ویژگی‌ای که فلسفه صدرالمتالهین برای پدیدارها قائل است، ذکر می‌گردد و سپس روش پدیدارشناسی‌ای که می‌تواند پدیدارها را - با تعریفی که فلسفه متعالیه از پدیدار ارائه می‌دهد - توصیف کند، از فلسفه متعالیه استنباط می‌شود و در نهایت مراحل و ویژگی‌های متفاوتی که این روش بر اساس فلسفه متعالیه پیدا کرده و از روش پدیدار‌شناسی هوسرل متمایز می‌گردد، تبیین شده و به توانایی‌های پدیدارشناسی بازسازی شده بر اساس فلسفه صدرالمتالهین اشاره خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Reality of the Phenomenon and Phenomenology: Based on Husserl's Philosophy and Its Reconstruction Based on Sadr-ol-Mote'allehin’s Philosophy

نویسنده [English]

 • Reza Mollaei
Doctoral Student of Philosophy of Social Sciences, Baqir al-Olum University
چکیده [English]

In this essay, first, seven features of the reality behind the phenomenon, are expressed in terms of Husserl's philosophical views. Subsequently, the phenomenological method that Husserl uses according to the features of phenomena in order to recognize them, and their essence are formulated and the dimensions and stages of this method are explained. In the following, the four features that the philosophy of Sadr-ol-Mote'allehin believes for phenomena, are mentioned. Then the phenomenological method that can describe phenomena -with the definition that transcendent philosophy presents of phenomena- is deduced from transcendent philosophy. Ultimately the different stages and attributes that this method passes through and possesses, based on transcendent philosophy, is distinguished from the Husserl phenomenological method, and is explained and the potentials of the reconstructed phenomenology will be pointed out.

کلیدواژه‌ها [English]

 • phenomenon
 • phenomenology
 • Husserl
 • Sadr-ol-Mote'allehin
 1.  

  1. اسپیگلبرگ، هربرت (1391)، جنبش پدیدارشناسی، ترجمه: مسعود علیا، ج 1، تهران: انتشارات مینوی خرد.
  2. اشمیت، ریچارد (1375الف)، «تاویل استعلایی»، ترجمه: ضیاء موحد، فصلنامه فرهنگ، ش 18.
  3. ــــــــــــــــــــــــ (1375ب)، «سرآغاز پدیدارشناسی»، ترجمه: شهرام پازوکی، فصلنامه فرهنگ، ش 18.
  4. خاتمی، محمود (1386)، مدخل فلسفه غربی معاصر، تهران: نشر علم.
  5. رشیدیان، عبدالکریم (1391)، هوسرل در متن آثارش، تهران نشر نی.
  6. ساکالوفسکی، رابرت (1388)، درآمدی بر پدیدارشناسی، ترجمه: رضا قربانی، تهران: انتشارات گام نو.
  7. صدرالمتالهین (1340)، رساله سه اصل، با تصحیح و اهتمام: سیدحسین نصر، تهران: نشر دانشگاه علوم معقول و منقول.
  8. ــــــــــــــــــــــــ (1363)، مفاتیح‌الغیب، مقدمه و تصحیح: محمد خواجوی، تهران: مؤسسه تحقیقات فرهنگی.
  9. ــــــــــــــــــــــــ (1391)، شرح اصول کافی، تهران: مکتبة المحمودی، چاپ سنگی.
  10. ــــــــــــــــــــــــ (1981م)، الحکمة المتعالیه فی الاسفار العقلیة الاربعه، 9 جلدی، بیروت: داراحیاء التراث.
  11. هایدگر، مارتین (1392)، مسائل اساسی پدیدارشناسی، ترجمه: پرویز ضیاء شهابی، انتشارات مینوی خرد.
  12. ادموند، هوسرل (1390)، تاملات دکارتی، ترجمه: عبدالکریم رشیدیان، تهران: نشر نی.
  13. ــــــــــــــــــــــــ (1386)، ایده پدیده‌شناسی، ترجمه: عبدالکریم رشیدیان، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.