موضوعات = جریان‌شناسی حوزه مطالعات فرهنگی اجتماعی؛
تعداد مقالات: 1
1. فراتحلیل مطالعات نسبت اعتماد اجتماعی و مدارای اجتماعی در ایران

دوره 9، شماره 1(پیاپی 33)، تیر 1400، صفحه 150-177

10.22081/jiss.2021.59385.1729

حسن پیری (نویسنده مسئول)؛ محسن نیازی