نویسنده = محمد رفیق
بررسی نظام خانواده مبتنی بر نظریه استخلاف شهید صدر

دوره 9، شماره3(پیاپی35)، دی 1400، صفحه 173-205

10.22081/jiss.2020.58682.1691

محمد رفیق؛ فاضل حسامی؛ حسن خیری؛ سید منذر حکیم


مؤلفه‌های کنش از منظر قرآن‌کریم

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، مهر 1397، صفحه 107-130

10.22081/jiss.2018.66663

فاضل حسامی؛ محمد رفیق(نویسنده مسئول)