دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18) - شماره پیاپی 18، اجرایی، پاییز 1396، صفحه 6-198 
1. کارکرد اجتماعی اعتقاد به مهدویت

صفحه 6-31

محمود ملکی‌راد؛ مجتبی گودرزی


7. تبلیغ و الگوی مطلوب مبلغ

صفحه 168-198

سیدمحمدحسین هاشمیان؛ ناصر رفیعی محمدی؛ حوریه بزرگی