نویسنده = حسینی دولت آبادی، بی بی حکیمه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل انتقادی «خودشیء‌انگاری زنان» و راهکارهای قرآنی مواجهه با آن

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، پاییز 1398، صفحه 136-158

بی بی حکیمه حسینی دولت آبادی؛ سیده جمیله هاشم نیا