نویسنده = زارعان، منصوره
تعداد مقالات: 1
1. عوامل موثر بر تحقق سبک زندگی اسلامی در خانواده از منظر فرهیختگان حوزه علمیه خواهران

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، بهار 1398، صفحه 129-144

منصوره زارعان؛ نفیسه فاضلیان (نویسنده مسئول)