نویسنده = فراست‌خواه، مقصود
تعداد مقالات: 1
1. تبارشناسی مفهوم سرمایۀ دینی و شاخص‌سازی آن متناسب با جامعه ایران

دوره 6، شماره 1(پیاپی 21)، تابستان 1397، صفحه 31-61

بهروز سپیدنامه؛ مقصود فراست‌خواه؛ جبار رحمانی