نویسنده = حسینی جبلی، سید میر صالح
تعداد مقالات: 4
1. دگردیسی ارزشها وچگونگی مواجهه با آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

سید میر صالح حسینی جبلی


2. شیوه های انتقال ارزشهای اجتماعی از منظر قرآن و حدیث

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

سید میر صالح حسینی جبلی


3. عوامل بازدارنده در توسعه منجی‌گرایی مهدوی ازدیدگاه اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

سید میر صالح حسینی جبلی


4. عوامل بازدارنده در توسعه منجی‌گرایی مهدوی از دیدگاه اسلامی

دوره 4، شماره 2 (پیاپی 14)، پاییز 1395، صفحه 33-55

سید میر صالح حسینی جبلی