موضوعات = روش‌شناسی حوزه علوم اجتماعی با تأکید بر نظریات فرهنگی
تعداد مقالات: 2
1. بازتاب فطرت در نظریه فرهنگی آیت‌الله جوادی‌آملی

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، پاییز 1399، صفحه 7-34

10.22081/jiss.2020.58415.1676

سیدعباس حسینی؛ حمید پارسانیا؛ کریم خان محمدی