کلیدواژه‌ها = دین
رویکردی نظری به مسئله رابطۀ دین و تمدن

دوره 10، شماره2(پیاپی38)، مهر 1401، صفحه 62-89

10.22081/jiss.2022.63276.1901

سید رضا مهدی نژاد


نگرشی بر کارکرد دین در آداب اجتماعی آپارتمان‌نشینی از منظر قرآن و روایات

دوره 10، شماره2(پیاپی38)، مهر 1401، صفحه 193-224

10.22081/jiss.2022.63086.1894

راضیه حسینی؛ علی اصغر تجری؛ سیدحسن عابدیان


واکاوی نقش دین در سلامت اجتماعی‌ـ ‌روانی در مواجهه با پاندمی کووید-19

دوره 10، شماره1(پیاپی37)، تیر 1401، صفحه 150-180

10.22081/jiss.2022.63040.1889

غلامرضا تاج بخش؛ جواد مداحی؛ حسین ابراهیم زاده یاسمین؛ رضا رمضانی


رویکردی الهیاتی به نسبت دین و فرهنگ

دوره 9، شماره3(پیاپی35)، دی 1400، صفحه 7-44

10.22081/jiss.2022.61005.1815

سید حسین شرف الدین


نگرشی به کار کرد های دین در مدیریت خانواده در مقایسه با رویکرد فمنیسم از منظر قرآن

دوره 9، شماره 1(پیاپی 33)، تیر 1400، صفحه 178-206

10.22081/jiss.2021.59905.1750

راضیه حسینی؛ علی اصغر تجری (نویسنده مسئول)؛ سیدحسن عابدیان


نسبت میان دین وفرهنگ درتلقی های جامعه شناختی

دوره 8، شماره 1(پیاپی 29)، تیر 1399، صفحه 153-194

10.22081/jiss.2020.56982.1624

سید حسین شرف الدین


دین در جامعۀ بازار

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، فروردین 1398، صفحه 79-103

10.22081/jiss.2019.67071

یونس نوربخش؛ مهدی ابراهیمی (نویسنده مسئول)


سرنوشت یک نقد؛ بازخوانی نظریه علم دینی آیت‌الله جوادی آملی

دوره 4، شماره 4 (پیاپی 16)، فروردین 1396، صفحه 35-59

10.22081/jiss.2017.64511

مهدی حسین زاده یزدی؛ نازیلا اخلاقی


ارزیابی نظریه گیدنز، در باب دین و دنیوی‌شدن براساس مبانی اسلامی

دوره 3، شماره 4 (پیاپی 12)، فروردین 1395، صفحه 132-155

عبدالعلی عادلی


مقایسه نگاه کارکردی به منشأ دین از منظر دانشمندان غربی و اسلامی

دوره 2، شماره 3 (پیاپی 7)، دی 1393، صفحه 136-160

محمدحسین پوریانی؛ سیدعلی اصغر میرخلیلی