نویسنده = سیدسعید طوطیان (نویسنده مسئول)
تعداد مقالات: 1
1. مسئله «دیگری» در جامعه‌شناسی پدیدارشناختی و حکمت متعالیه

دوره 9، شماره 1(پیاپی 33)، تابستان 1400، صفحه 67-94

10.22081/jiss.2021.58740.1694

حمید پارسانیا؛ سیدسعید طوطیان (نویسنده مسئول)