نویسنده = علی اکبری معلم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان آشنایی طلاب و دانشجویان شهر قم با فقه سیاسی امام خمینی

دوره 2، شماره 2 (پیاپی 6)، پاییز 1393، صفحه 23-42

علی اکبری معلم؛ نعمت الله کرم اللهی