نویسنده = حمید پارسانیا
شرایط تأسیس نهاد مرجعیت تقلید شیعه

دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، دی 1396، صفحه 29-50

10.22081/jiss.2017.65551

محسن صبوریان؛ حمید پارسانیا


تحلیل انتقادی مبانی وجودی معرفتی نظریۀ ارتباطی جان لاک با رویکردی صدرایی

دوره 3، شماره 1 (پیاپی 9)، تیر 1394، صفحه 34-64

سیدمحمدعلی غمامی؛ حمید پارسانیا


دلالت‌‌‌‌های نظریه اعتباریات برای تحول در علوم انسانی

دوره 2، شماره 1 (پیاپی 5)، تیر 1393، صفحه 23-48

حمید پارسانیا؛ حسن دانایی فرد؛ سیدابوالحسن حسینی


روش‌شناسی اندیشه اجتماعی ابن‌ رشد

دوره 1، شماره 1(پیاپی 1)، تیر 1392، صفحه 52-85

حمید پارسانیا؛ میثم واثقی