نویسنده = مهدی سلطانی
ارزیابی بنیادین رویکرد بدن‌مند به دین با تأکید بر آرای برایان ترنر

دوره 10، شماره4 (پیاپی40)، فروردین 1402، صفحه 158-188

10.22081/jiss.2023.64625.1944

مریم منصوری؛ حمید پارسانیا؛ مهدی سلطانی


بازخوانی نظریه فرهنگ ناسرکوبگر مارکوزه از منظر حکمت صدرایی

دوره 9، شماره 1(پیاپی 33)، تیر 1400، صفحه 125-149

10.22081/jiss.2021.59114.1715

محمد رایجی (نویسنده مسئول)؛ مهدی سلطانی


‌‌‌‌ماکس وبر و بازسازی منطق استعلایی کانت در منطقِ تکوینیِ علم اجتماعی

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، دی 1397، صفحه 30-55

10.22081/jiss.2018.66691

سیدحمید طالب‌زاده؛ مهدی سلطانی (نویسنده مسئول)