نویسنده = زارع، مرضیه
تعداد مقالات: 1
1. بازتعریف سرمایه اجتماعی در میدان مجازی

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، پاییز 1398، صفحه 114-135

مرضیه زارع؛ حمید پارسانیا