نویسنده = فخرزارع، سیدحسین
تعداد مقالات: 1
1. عدالت اجتماعی در قرآن

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، پاییز 1398، صفحه 7-28

سیدحسین فخرزارع