نویسنده = حسین نژاد خاکی، یوسف
تعداد مقالات: 2
1. خاستگاه نظریه های سیاستی در تدوین سیاستهای فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

یوسف حسین نژاد خاکی