نویسنده = قاضی زاده، کاظم
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر دلبستگی ایمن بر شکل‌گیری سرمایه اجتماعی با تأکید بر اندیشه تربیتی امام موسی صدر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

کاوس روحی برندق؛ کاظم قاضی زاده؛ انسیه السادات اسکاف


2. تأثیر دلبستگی ایمن بر شکل‌گیری سرمایه اجتماعی با تأکید بر اندیشه تربیتی امام موسی صدر

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، پاییز 1398، صفحه 90-113

کاوس روحی برندق؛ کاظم قاضی زاده؛ انیسیه السادات اسکاف