نویسنده = روحی برندق، کاوس
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر دلبستگی ایمن بر شکل‌گیری سرمایه اجتماعی با تأکید بر اندیشه تربیتی امام موسی صدر

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، پاییز 1398، صفحه 90-113

کاوس روحی برندق؛ کاظم قاضی زاده؛ انیسیه السادات اسکاف