نویسنده = زارع، مرضیه
تعداد مقالات: 1
1. ابهام معرفتی در میدان مجازی و بازتعریف سرمایه اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

مرضیه زارع؛ حمید پارسانیا