نویسنده = مهربان، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر مبتنی بر مدیریت زنجیره نتایج

دوره 6، شماره 1(پیاپی 21)، تابستان 1397، صفحه 7-30

سیدمحمدهاشم پورمولا؛ مسلم باقری؛ زهرا مهربان