نویسنده = متولی امامی، سید محمدحسین
تعداد مقالات: 2
1. تصرف، الگوی مواجهه اصیل جمهوری اسلامی با تمدن غرب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

سید محمدحسین متولی امامی


2. تصرف؛ الگوی مواجهه اصیل جمهوری اسلامی با تمدن غربی

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، بهار 1398، صفحه 57-78

سید محمدحسین متولی امامی