نویسنده = باقری، مسلم
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر مبتنی بر مدیریت زنجیره نتایج

دوره 6، شماره 1(پیاپی 21)، تابستان 1397، صفحه 7-30

10.22081/jiss.2018.66166

سیدمحمدهاشم پورمولا؛ مسلم باقری؛ زهرا مهربان