نویسنده = رفیعی محمدی، ناصر
تعداد مقالات: 1
1. تبلیغ و الگوی مطلوب مبلغ

دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، پاییز 1396، صفحه 168-198

سیدمحمدحسین هاشمیان؛ ناصر رفیعی محمدی؛ حوریه بزرگی