نویسنده = نظربیگی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. تفسیر المیزان و قرائتی دیگر از فلسفه تاریخ جهت پیشرفت اجتماع

دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، پاییز 1396، صفحه 32-55

ایوب امرائی؛ مریم نظربیگی؛ محمدرضا حسینی