نویسنده = یوسفی، علی
تعداد مقالات: 1
1. تعهد اجتماعی؛ مفهومی جدید در عرصه علوم اجتماعی یا معنایی کهن در تاریخ اندیشه بشری

دوره 3، شماره 2 پیاپی (10)، پاییز 1394، صفحه 108-144

فاطمه باقری؛ غلامرضا صدیق اورعی؛ علی یوسفی