نویسنده = ابراهیمی‌پور، قاسم
تعداد مقالات: 1
1. گسل دولت ـ ملت در تاریخ ایران و نسبت روحانیت با آن (مطالعۀ موردی نهضت ضد استعماری جنوب)

دوره 3، شماره 2 پیاپی (10)، پاییز 1394، صفحه 27-51

قاسم ابراهیمی‌پور؛ عباس عالی زاده