نویسنده = آقاجانی، نصرالله
تعداد مقالات: 5
1. عقلانیت کنش اجتماعی، از منظر حکمت اسلامی، در مواجهه با سنت وبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1398

منصور محمدی؛ نصرالله آقاجانی؛ اصغر اسلامی تنها


2. ویژگی ها و انواع سنت های الهی در تدبیر جوامع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

نصرا... آقاجانی


4. عقلانیت کُنشِ اجتماعی، از منظر حکمت اسلامی در مواجهه با سنت وِبِری

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، تابستان 1398، صفحه 7-28

نصرا... آقاجانی؛ اصغر اسلامی تنها؛ منصور محمدی


5. ویژگی‌ها و انواع سنت‌های الهی در تدبیر جوامع

دوره 2، شماره 3 (پیاپی 7)، زمستان 1393، صفحه 32-60

نصرالله آقاجانی