بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با عملکرد شغلی اساتید دانشگاه پیام نور استان لرستان

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

2 عضو هیات علمی

3 عضو هیات علمی دانشگاه

10.22081/jiss.2020.68656

چکیده

یکی از مباحث بسیار مهم در دهه اخیر جهان بحث سرمایه انسانی است . سرمایه انسانی، یا به عبارتی کیفیت نیروی کار و یا دانش نهادینه شده در انسان ،باعث افزایش تولید و رشد اقتصادی کشورها می گردد.هدف ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ عملکرد شغلی اساتید دانشگاه پیام نور استان لرستان می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش اساتید دانشگاه پیام نور استان لرستان می باشد از بین جامعه آماری فوق تعداد 380 نفر با روش تصادفی ساده انتخاب شد ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه سنجش سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی می باشد. به منظور تبیین تاثیر هر یک از مولفه‌های سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی مدیران از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه 78/=R Square در تایید خطی بودن آن استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی اساتید رابطه معنادار وجود دارد همچنین بین اعتماد، مشارکت سیاسی، توانایی برقراری روابط اجتماعی غیر رسمی، تنوع در معاشرت ها و دوستی ها از مولفه های سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی اساتید رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج رگرسیون با روش گام به گام نشان می‌دهد که از 4 مولفه‌های سرمایه اجتماعی: اعتماد، توانایی برقراری روابط اجتماعی غیر رسمی، تنوع در معاشرت ها و دوستی ها و مشارکت سیاسی، بهترین پیش بینی کننده عملکرد شغلی هستند. و روی هم رفته78 درصد واریانس عملکرد شغلی اساتید را تعیین می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

investigate the relationship between social capital and job performance of teachers is PNU province

نویسنده [English]

  • Seidmehdi Veiseh 3
چکیده [English]

Abstract
One of the most important issues discussed in the last decade, the human capital, Human capital Or the quality of labor or human institutional knowledge, increased production and economic growth Countries are .Purpose: The aim of this study was to investigate the relationship between social capital and job performance is the masters of PNU Lorestan Province. Methodology: The methodology of this study is descriptive correlational. The target population included all faculty PNU is Lorestan Province's population of 380 people were chosen randomly to collect data in this research is a questionnaire of social capital and job performance. In order to explain the impact of each of the components of social capital on job performance of managers of the Pearson correlation coefficient and multiple regression 78 / = R Square it is used to verify linearity
Results: The results showed that there is a significant relationship between social capital and job performance of teachers. Between trust, political participation, the ability of informal social relations, diversity in fellowship and friendship of the components of social capital and job performance of teachers and there is a significant positive relationship. Regression analysis with stepwise method showed that the 4 components of social capital: trust, ability to establish informal social relations, diversity in fellowship and friendship and political participation, are the best predictors of job performance. And altogether 78% of the variance in job performance of teachers set.
Keywords: social capital, job performance, university professors Payame Noor Lorestan province

کلیدواژه‌ها [English]

  • social capital
  • job performance
  • university professors Payame Noor Lorestan province