اسلام و مطالعات اجتماعی (JISS) - واژه نامه اختصاصی