آسیب‌شناسی عزاداری از چشم‌‌انداز تحلیلی صنعت فرهنگ آدورنو و سیاست‌گذاری آن

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه باقرالعلوم7، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری سیاستگذاری فرهنگی، دانشگاه باقرالعلوم7، قم

چکیده

در این مقاله با رویکرد روش‌‌شناسی تحلیلی تلاش‌شده پس از تبیین نظریه انتقادی صنعت فرهنگ آدورنو و تعریف اصطلاحات مرتبط با آن از قبیل فردیت و سلطه و بیان ویژگی‌‌های موسیقی عامه‌پسند از نظر وی از جمله استانداردشدن و فردیت مجازی، نگرش انتقادی‌‌ وی راجع به هنر مدرن که عامه‌پسند بوده و از محتوا تهی است، تشریح گردد. سپس ضمن توضیح تغییر سبک مداحی‌‌های اخیر از سنتی به پاپ این موضوع با موسیقی عامه‌پسند مقایسه شده و به دو فرضیۀ وجود و عدم وجود رابطه بین مداحی سبک جدید و صنعت فرهنگ پاسخ داده شده و در پایان نیز راهکارهایی برای آسیب‌‌زدایی از مداحی، مانند آموزشی (آموزش به مداحان، مبلغان و مدیران)، پژوهشی (شامل تأمین منبع علمی و تاریخی معتبر، تأمین شعر و کتاب‌ها و نشریات آموزشی مناسب، مرزبندی دقیق اشکالات و تبیین مستمر آسیب‌ها، تبیین شاخص‌‌های هئیت‌‌های مطلوب)، نظارتی، حمایتی و تبلیغاتی ارائه شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Pathology of Mourning from the Analytical Viewpoint of the Adorno Culture Industry and Its Policy Making

نویسندگان [English]

 • Sayyid Mohammad Hossein Hashemian 1
 • Monireh Basirati 2
1 Associate professor of Baqir al-olum University
2 Ph.D. student of cultural policymaking, Baqir al-olum University
چکیده [English]

The current paper seeks to explain Adorno's critical attitude on modern art which is popular and out of content, through an analytical methodology approach after explaining the critical theory of Adorno culture industry and defining related terms such as individuality and domination and features of popular music from his viewpoint including standardization and virtual individuality. Then, in addition to describing the style change between recent traditional and pop eulogies, he compared it to popular music and responded to the two hypotheses of existence and non-existence of the relationship between the new style of eulogy and the culture industry, and finally he presented strategies for harm elimination of eulogy such as educational (training for eulogers, preachers and managers), research (including providing a reputable scientific and historical resource, providing appropriate poetry and books and educational journals, accurate problems delimitation and constant harm explication and explaining the features of ideal mourning congregations), supervisory, supportive, and promotional

کلیدواژه‌ها [English]

 • Culture industry
 • virtual individuality
 • domination
 • public art
 • eulogy
 1. آدورنو تئودور و ماکس هورکهایمر (1380)، «صنعت و فرهنگ‌سازی، روشنگری به‌مثابه فریب توده‌ای»، ترجمه: مراد فرهادپور، ارغنون، ش18، ص35-84.
 2. آدورنو تئودور و ماکس هورکهایمر (1384)، دیالکتیک روشنگری، ترجمه: مراد فرهادپور و امید مهرگان، تهران: گام نو.
 3. ابراهیمی مینق، جعفر (1386)، «مکتب فرانکفورت و نظریه انتقادی (آراء و نظریه‌ها)»، پژوهش‌نامه علوم اجتماعی، س1، ش4، ص65 – 86.
 4. احمدی، بابک (1366)، نشانه‌‌ای به رهایی (مجموعه مقالات)، تهران: نشر چشمه.
 5. احمدی، بابک (1376)، خاطرات ظلمت: درباره سه اندیشگر مکتبفرانکفورت (والتر بنیامین، ماکس هورکهایمر، تئودور آدورنو)، تهران: نشر مرکز.
 6. احمدی، بابک (1379)، خاطرات ظلمت درباره سه اندیشمند مکتب فرانکفورت، تهران: نشر مرکز.
 7. احمدی، بابک (1380)، مدرنیته و اندیشه انتقادی، تهران: نشر مرکز.
 8. احمدی، بابک (1386)، حقیقت و زیبایی، درس‌‌های فلسفه هنر، تهران: نشر مرکز.
 9. استریناتی، دومینیک (1380)، مقدمه‌‌ای بر نظریه‌‌های فرهنگ عامه، ترجمه: ثریا پاک‌‌نظر، تهران: گام نو.
 10. اسمیت، فیلیپ (1382)، درآمدی بر نظریه فرهنگی، ترجمه: حسن پویان، تهران: دفتر پژوهش‌‌های فرهنگی.
 11. باتامور، تام (1375)، مکتب فرانکفورت، ترجمه: حسینعلی نوذری، تهران: نشر نی.
 12. بهار، مهری (1390)، مصرف و فرهنگ، تهران: سمت.
 13. توابخش، مهرداد (1385)، «بررسی نظریه زیباشناختی و صنعت فرهنگ در اندیشه آدورنو»، مطالعات علوم اجتماعی ایران، ش8، ص 88 - 103.
 14. کتابدار، علیرضا (1386)، زندگی و اندیشه‌‌های تئودور آدورنو، در: http://www.journalist.ir
 15. کوثری، مسعود (1387)، درآمدی بر موسیقی مردم‌‌پسند، تهران: انتشارات طرح آینده نو.
 16. ملرز، آرتور و دیگران (1385)، دموکراسی و هنر، ترجمه: گروه شیراز، تهران: نشر چشمه.
 17. نوذری، حسینعلی (1386)، نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت در علوم انسانی و اجتماعی، تهران: نشر آگاه.
 18. ولف، جانت (1367)، تولید اجتماعی هنر، ترجمه: نیره توکلی، تهران: نشر مرکز.
19.     Adorno, T. & Steinbach. G (1975), “Culture Industry Reconsidere”, new german critique, No. 6, pp. 12-19.