دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. بازخوانی انتقادی منطق تکوینی علم اجتماعی دورکیم از منظر حکمت متعالیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

10.22081/jiss.2021.61131.1819

صادق مشکاتی؛ مهدی سلطانی