کلیدواژه‌ها = عمل
مؤلفه‌های کنش از منظر قرآن‌کریم

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، مهر 1397، صفحه 107-130

10.22081/jiss.2018.66663

فاضل حسامی؛ محمد رفیق(نویسنده مسئول)