کلیدواژه‌ها = اختفای هستی از انسان
طراحی الگوی تبیین مخاطرات در عرصۀ اجتماع از منظر حکمت صدرایی

دوره 10، شماره1(پیاپی37)، تیر 1401، صفحه 96-120

10.22081/jiss.2021.61284.1821

فاطمه عبداله آبادی کهن؛ حمید پارسانیا؛ عبدالحسین کلانتری