کلیدواژه‌ها = استخلاف
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نظام خانواده مبتنی بر نظریه استخلاف شهیدصدر

دوره 9، شماره3(پیاپی35)، زمستان 1400

10.22081/jiss.2020.58682.1691

محمد رفیق؛ فاضل حسامی؛ حسن خیری؛ سید مذر حکیم