نویسنده = حسین ابراهیم زاده یاسمین
واکاوی نقش دین در سلامت اجتماعی‌ـ ‌روانی در مواجهه با پاندمی کووید-19

دوره 10، شماره1(پیاپی37)، تیر 1401، صفحه 150-180

10.22081/jiss.2022.63040.1889

غلامرضا تاج بخش؛ جواد مداحی؛ حسین ابراهیم زاده یاسمین؛ رضا رمضانی