نویسنده = علی ظفر محبی
تعداد مقالات: 1
1. نقش تعین اجتماعی در تفسیر

دوره 9، شماره3(پیاپی35)، زمستان 1400

10.22081/jiss.2022.59597.1740

علی ظفر محبی؛ حسن خیری