نقش تعین اجتماعی در تفسیر

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 مطالعات اجتماعی، مدرسه عالی علوم انسانی، جامعة المصطفی، قم ،ایران

2 گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

چکیده

چکیده

نگاهی هرچند گذرا به کتب مختلف تفسیری، گویایی این واقعیت انکارناپذیر است که هر یک از آنها با گرایش، روش‌ و دیدگاه‌ خاصی تدوین یافته‌اند که این امر سبب فاصله و اختلاف معنی دار میان این تفاسیر گردیده است. به گونه‌ای که در برخی موارد به نظر می رسد تفسیرهای صورت گرفته از یک آیه، درمقابل هم قرار داشته و با همدیگر متناقض می‌باشند. حال پرسش این است که چه عاملی باعث چنین اختلاف تفسیری گردیده است؟

این جستار، با استمداد از یکی از پارادایم‌های مطرح شده در بحث "تعیین اجتماعی معرفت" و نیز بهره گیری از نظریه اعتباریات، همچنین استفاده از روش تحلیلی-توصیفی؛ سعی در اثبات این فرضیه دارد که اختلاف و تفاوت دیدگاه‌ها در تفسیر تحت تأثیر تعیّن‌های اجتماعی می‌باشد. به عبارت دیگر نظرات و برداشت‌های تفسیری متأثر از شرایط، زمینه‌ها و واقعیت‌های‌ اجتماعی جامعه مفسر است. از این رو ضمن پرداختن به مباحث نظری، موارد و موضوعاتی را نیز به عنوان گواه بر تأثیر پذیری تفسیر از تعین اجتماعی بیان کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

role Social determination in interpretation

نویسندگان [English]

  • alizafar mohebbi 1
  • hasan khairi 2
2 sociologiy azad univrsity iran
چکیده [English]

Abstract

A brief look at the various commentary books reveals the undeniable fact that each of them has been formulated with a specific tendency, method and point of view, which has caused a significant distance and difference between these interpretations. In some cases, the interpretations of a verse seem to be contradictory and contradictory. The question is, what has caused such a difference of interpretation?

This paper, using one of the paradigms proposed in the discussion of "social determination of knowledge" and the use of credit theory, as well as the use of analytical-descriptive methods; Attempts to prove the hypothesis that differences in views on interpretation are influenced by social determinations. In other words, interpretive opinions and perceptions are influenced by the conditions, contexts and social realities of the commentator society. Therefore, while addressing theoretical issues, it has also stated cases and issues as evidence for the effectiveness of the interpretation of social determination

کلیدواژه‌ها [English]

  • determination
  • social determination
  • commentator interpretation