نویسنده = محمدحسین دانشکیا
تعداد مقالات: 1
1. شخصیت شناسیِ مخاطب در فرایند ارتباطی رسول اکرم(ص)

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، مهر 1399، صفحه 65-93

10.22081/jiss.2020.57688.1652

مرتضی دادور آلانق؛ محمدحسین دانشکیا