نویسنده = حسن دانایی فرد
دلالت‌‌‌‌های نظریه اعتباریات برای تحول در علوم انسانی

دوره 2، شماره 1 (پیاپی 5)، تیر 1393، صفحه 23-48

حمید پارسانیا؛ حسن دانایی فرد؛ سیدابوالحسن حسینی