تحلیل مبانی فرهنگ اجتماعی دفاعی- امنیتی در عصر غیبت در پرتو اندیشه مهدویت

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

10.22081/jiss.2020.68811

عنوان مقاله [English]

تحلیل مبانی فرهنگ اجتماعی دفاعی- امنیتی در عصر غیبت در پرتو اندیشه مهدویت